ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 88.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 88 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 86.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 86.2 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 84.8 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84.8 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 84.8 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION