ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 90.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 89 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 83.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION