ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 86 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 81 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 80 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน จ.บึงกาฬ 79 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 77 ระดับเหรียญเงิน 20
22 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 76 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 76 ระดับเหรียญเงิน 22
24 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 75 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 74 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 25
27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 74 ระดับเหรียญเงิน 25
28 โรงเรียนตงเจี่ย จ.นครพนม 73 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 72 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 71 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 69 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 69 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION