ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 86 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 84.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 83.16 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 82.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 82.16 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 82.16 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 77 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 72.5 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 68.33 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 65 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 64.6 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 64 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 63.66 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 62.5 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 61.66 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 57.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 56.83 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 53.66 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 49.66 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
22 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 17.83 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION