ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 92.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 91.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 90.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 82.67 ระดับเหรียญทอง 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION