ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 89.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 88.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 88.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 88.2 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 86.8 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 86.4 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 86.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 85.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 84 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 83.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 83 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 82.2 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 81.4 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 80.8 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 80.6 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 80.4 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 79.8 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 78 ระดับเหรียญเงิน 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION