ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 96.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 94.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 93.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 93.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 92.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 92.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 92 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 91.8 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 91.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 90.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 89.8 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 89.4 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 89 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 89 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 88.8 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 88.6 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 88.4 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 88 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 87.6 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนเอี่ยมอินทร จ.ขอนแก่น 86.8 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนบรรดิษฐ์ศึกษา จ.นครพนม 86.4 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 86 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 85.2 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 84.6 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 84.4 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 81.4 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 61.2 ระดับเหรียญทองแดง 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION