ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 87.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 84.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 82.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 82 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 80.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา 67 ระดับเหรียญทองแดง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION