ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา 92.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 91.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอินทรศึกษา จ.ชัยภูมิ 88.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอาภาพัชร จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 87.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา จ.ขอนแก่น 86.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 83.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 81.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 81.8 ระดับเหรียญทอง 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION