ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 91.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 88.5 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 85.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 85.17 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเจริญศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 84.17 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 83.17 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 82.67 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 82.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 80.33 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 78.17 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา จ.นครราชสีมา 77.5 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 77.17 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 76.33 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 76 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน จ.อุดรธานี 75.67 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 74.67 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 73.5 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 72.67 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 72.5 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 71.83 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 70.5 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 67 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 65.17 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 64.67 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 64.5 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 63.67 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 63.67 ระดับเหรียญทองแดง 26
28 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 63.5 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 63 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 62.5 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 61.5 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION