ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 85 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 83.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 82.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 76 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 75.2 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 74.8 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 74.6 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 74.4 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 73.8 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 72.2 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 71.2 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 71.2 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 70.8 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 70.2 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 70 ระดับเหรียญเงิน 15
17 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 69.6 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 69.2 ระดับเหรียญเงิน 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION