ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 92.75 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 84 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 83.75 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 83.75 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 80.75 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 80.25 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 80.25 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 80.25 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 80 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 77.5 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 77.25 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 73.25 ระดับเหรียญเงิน 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION