ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 95.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อุดรธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 84 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย จ.หนองคาย 83 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 83 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนพันธกิจวิทยา จ.อุดรธานี 83 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 82 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 81 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 80.25 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 80.25 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 80 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 80 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 78 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ.ขอนแก่น 74.75 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 72.5 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 68.75 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 65 ระดับเหรียญทองแดง 21
23 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 65 ระดับเหรียญทองแดง 21
24 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 65 ระดับเหรียญทองแดง 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION