การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รุ่งนภา

ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
3 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 2 4 3
4 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
5 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 2 2 2
6 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
9 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 3 17 9
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 17 34 25
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 5 31 13
12 โรงเรียนการะเกตุวิทยา 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 0 0 0
14 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1 1 1
15 โรงเรียนมัธยมธษพล 8 11 11
16 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 2 12 6
17 โรงเรียนกิตติรวี 0 0 0
18 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 0 0 0
19 โรงเรียนเอกปัญญา 42 83 55
20 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
21 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0
22 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1 1 2
23 โรงเรียนอนุบาลการะเกด 0 0 0
24 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 8 14 13
25 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 1 1 1
26 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
27 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 28 40 28
28 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
29 โรงเรียนจรชนะศึกษา 0 0 0
30 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 1 1 1
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 0 0 0
32 โรงเรียนพุทธปัญญา 0 0 0
33 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 3 3 3
34 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
35 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 3 6 3
36 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
37 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
38 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 7 12 8
39 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 3 3 3
40 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 3 5 4
41 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 3 4 4
42 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 7 16 15
43 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
44 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 0 0 0
45 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1 1 1
46 โรงเรียนรวมบัณฑิต 0 0 0
47 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 10 49 17
48 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 0
49 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 0 0 0
50 โรงเรียนเขาวงวิทยา 2 4 4
51 โรงเรียนสมฤทัย 0 0 0
52 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ 14 16 15
53 โรงเรียนธนพรวิทยา 0 0 0
  รวม 177 371 247