การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รุ่งนภา

ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 1 3 2
2 โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น 0 0 0
3 โรงเรียนปองทิพาศึกษา 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก 0 0 0
5 โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม 0 0 0
6 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
8 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 2 2 4
9 โรงเรียนเมทนีดล 0 0 0
10 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
11 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0
12 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
13 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 0 0 0
14 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 5 8 7
15 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 0 0 0
16 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 4 7 6
17 โรงเรียนซู่เอ็ง 3 6 5
18 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 7 7
19 โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
20 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 0 0 0
22 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 2 11 2
23 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 2 5 3
25 โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน 0 0 0
26 โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 4 8 6
29 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน 2 6 4
30 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
31 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 0
32 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2 0 0 0
33 โรงเรียนอมตวิทยา 20 53 34
34 โรงเรียนอำไพพิทยา 0 0 0
35 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 15 31 20
36 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 5 6 5
37 โรงเรียนกระแสพัฒนา 0 0 0
38 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 1 1 2
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 12 32 23
40 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 5 4
41 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 0 0 0
42 โรงเรียนกรุณาศึกษา 7 10 8
43 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
44 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
45 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1 2 1
46 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 0 0 0
47 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1 1 1
48 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
49 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
50 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 2 2 2
51 โรงเรียนมนตรีศึกษา 2 4 2
52 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ 0 0 0
53 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 1 10 2
54 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 0 0 0
55 โรงเรียนอนุบาลอินทร 0 0 0
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน 0 0 0
57 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 2 2 2
58 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 0 0 0
59 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 4 5 4
60 โรงเรียนชุมแพวิทยา 2 7 4
61 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 0 0 0
62 โรงเรียนอนุบาลนันทาพร 0 0 0
63 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 1 1 1
64 โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ 0 0 0
65 โรงเรียนอนุบาลโชคมณี 0 0 0
66 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
67 โรงเรียนสุรัสวดี 1 3 2
68 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0
69 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 8 4
70 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
71 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
72 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
73 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
74 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
75 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
76 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0
77 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 3 3 3
78 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0
79 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
80 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
81 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
82 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 17 58 19
83 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
84 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 3 5 5
85 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 2 2 2
86 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 37 29
87 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 1 2 2
88 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น 3 4 8
89 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 8 19 12
90 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0
91 โรงเรียนอนุบาลเบญจพร 0 0 0
92 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 9 9 9
93 โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา 0 0 0
94 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร 0 0 0
95 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
96 โรงเรียนอนุบาลณัฐสุดา 0 0 0
97 โรงเรียนอินทรวิทยา 0 0 0
98 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล 5 9 7
99 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 0 0 0
100 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 5 26 6
101 โรงเรียนอนุบาลเรณู 0 0 0
102 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 1 1
103 โรงเรียนสุนทรพรมคุณศึกษา 0 0 0
104 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 1 6 3
105 โรงเรียนอนุบาลสิรียากร 0 0 0
106 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0
107 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
108 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย 0 0 0
109 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
110 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 0 0 0
111 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 14 16 17
112 โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
113 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
114 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 5 26 8
115 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 0 0 0
116 โรงเรียนเอี่ยมอินทร 1 1 1
117 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
118 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
119 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 0 0 0
120 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
121 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
122 โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด 0 0 0
123 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0
124 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
125 โรงเรียนเพ็ญบุรี 2 2 2
126 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 1 1 1
127 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 1 16 7
128 โรงเรียนชุมแพสองภาษา 1 1 1
129 โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา 0 0 0
130 โรงเรียนรัตน์ฉัตร 0 0 0
131 โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา 0 0 0
  รวม 221 490 310