การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รุ่งนภา

ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 2 12 3
2 โรงเรียนปัญจดี 11 17 12
3 โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา 0 0 0
4 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
5 โรงเรียนมะนะศึกษา 8 15 11
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 26 39 32
7 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 15 21 17
8 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ 0 0 0
9 โรงเรียนศรีเทพบาล 2 11 3
10 โรงเรียนสวนวิทยา 0 0 0
11 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
12 โรงเรียนสาคริชวิทยา 4 6 4
13 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์1 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 17 51 19
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 4 5 6
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 2 16 5
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลภัทรศึกษา 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 8 10 8
23 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา 1 1 2
24 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 4 11 6
26 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 2 7 2
29 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์วิทยา 0 0 0
30 โรงเรียนอินทรศึกษา 2 22 2
31 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา 6 19 9
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 13 14 13
33 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) 1 2 1
34 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 2 3 3
35 โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ 0 0 0
  รวม 130 282 158