กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 6
2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ 5
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ 6
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ 6
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 5
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ 4