กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 4
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย 6
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย 6
4 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย 6
5 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย 6
6 การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย 6
7 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย 6