กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓ 3
2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓ 4
3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓ 4
4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓ 4
5 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖ 4
6 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖ 5
7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖ 4
8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖ 5