กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 5
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓ 4
3 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 6
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓ 4
5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 5
6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-ป.๖ 4
7 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 6
8 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 4
9 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖ 5
10 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖ 4
11 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 5
12 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖ 4
13 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 4
14 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ม.๑-ม.๓ 3
15 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 5
16 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 3
17 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓ 2
18 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓ 2