มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ปี 2564 จังหวัดอุดรธานี


มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ปี 2564 จังหวัดอุดรธานี

Login-ลงชื่อเข้าใช้งาน


เมนูรายงานผล เมนูพิมพ์เกียรติบัตร คู่มือการใช้งาน
รายชื่อครู + นักเรียน รายกิจกรรม เกียรติบัตรนักเรียน + ครู คู่มือการลงทะเบียน
รายชื่อครู + นักเรียน รายโรงเรียน เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน คู่มือพิมพ์บัตร
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม เอกสารเปลี่ยนตัว
ใบลงทะเบียน   สรุปตัวแทนผู้แข่งขัน
พิมพ์บัตรประจำตัว เข้าสู่ระบบตัดสิน...กิจกรรม LIVE SCORE