การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ระดับจังหวัดยโสธร


ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงเรียน
1 จ.ยโสธร 23