ผลการแข่งขัน
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2561
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การแข่งขัน ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓
3. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
4. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
6. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
9. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓
7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
4. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓
5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
8. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
9. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖
10. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖
11. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
12. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖
13. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
14. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖
15. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
16. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ม.๑-ม.๓
17. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
18. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
19. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
20. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓
21. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓
22. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓
23. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓
24. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
2. การเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
4. การเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖
5. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
7. การเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
8. โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
9. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
2. การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
4. การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน การงานอาชีพ
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖
2. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
4. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน ทัศนศิลป์
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
5. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
6. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
7. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
8. การแข่งขันกายบริหาร การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขัน ดนตรี
1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓
2. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓
3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓
5. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖
6. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖
7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖
8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓
2. การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖
3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การทำหนังสือเล่มเล็ก) ป.๔-ป.๖
4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน นาฏศิลป์
1. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
2. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
3. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
4. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖